Tara Shakti Yukt Mahadurga Sadhana Camp, Baloda Bazar (Chhattisgarh)

 • 02 July 2017

  Tara Shakti Yukt Mahadurga Sadhana Camp, Baloda Bazar (Chhattisgarh)

  New Upaj Mandi Prangan, Khorsi Nala, Tatt Lavan Kasdol Road, Baloda Bazar (Chhattisgarh)

  Organisers

  • Gunvant Ram Ghatage - 9425525748
  • Mahesh Devangan - 9424128098
  • Maniram Kevart - 9617552273
  • Devcharan Kevat - 8435112381
  • Lekhrav Sen - 9826957606
  • Devnarayan Verma, Lekhram Chandrakar, Dinesh Thakur & Many others