Akshay Tritiya Sadhana Camp, Ranchi (Jharkhand)

 • 30 April 2017

  Akshay Tritiya Sadhana Camp, Ranchi (Jharkhand)

  Argoda Housing Board Ground, Argoda Chowk, Ranchi (Jharkhand)

  Organisers

  • Dilipkumar Raj - 93043 18211
  • Rajkumar & Manita Devi - 99051 29948
  • Laal Baal Mukund Naath - 93347 02197
  • Mohan Sharma - 9431175892
  • Mukesh Kashyap, Prakash Sahu, & Others