Archives NMSV

 • "Nov 2017" Dhyaan and Kayakalp Special

  SadGurudev

  • SadGurudev Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein....
  • Ek Drishti Mein...

  Sadhana

  • Tripur Bhairavi Sadhana
  • Twarita Shakti Sadhan
  • Santaan Prapti Sadhana
  • Aarogya Prayog
  • Bhairav Stuti
  • Kayakalp Prayog
  • Urvashi Prayog
  • Siddhashram Guru Gutika
  • Vishudha Chakra Jagran
  • Brahmastra Sadhana (Eng.)
  • Jyasttha Laxmi Sadhana (Eng.)

  Ayurveda

  • Bathua (बथुआ)

  Yog

  • Dhyaan

  Navvarsha Uphaar Diksha

  • Siddhashram Rajyog Diksha